رنام موتورسیکلتمدل موتورسیکلتنام تجاری و نوع ENGINEسازندهنام نمایندگیمهلت اعتبارورود
۱موتور سیکلت برقیECOJUMBO (5000W)QUANSHUN 60V50080TEKNIT S.R.Lتوسعه صنایع خودروتا اطلاع ثانوی
۲موتور سیکلت برقیGOVECS GO!S 3.4 SVE4E7F15PARKER/SBC/SME 1422815 2700WGOVECSصنعتی و تولیدی جهانروتا اطلاع ثانوی
۳موتور سیکلت برقیGOVECS GO!T 2.4+ SVETE7E11PARKER/SBC/SMH 1004506 2600WGOVECSصنعتی و تولیدی جهانروتا اطلاع ثانوی
۴موتور سیکلت برقیSUNRA EM04XINRI XR2000W72V 2000wJIANGSU XINRI INTERNATIONAL TRADING CO.LTDالماس اروند آبیتا اطلاع ثانوی
۵موتور سیکلت برقیSUNRA EM05XINRI XR1500W60V 1500wJIANGSU XINRI INTERNATIONAL TRADING CO.LTDالماس اروند آبیتا اطلاع ثانوی
۶موتور سیکلت برقیSUNRA GS (3000W)XINRI AND XR3000W72VJIANGSU XINRI INTERNATIONAL TRAالماس اروند آبیتا اطلاع ثانوی