کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت اول : حیوانات زنده ؛ محصولات حیوانی

یادداشت ها
۱. این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثنای :
الف . ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، شماره های ۰۱ ۰۳ ، ۰۶ ۰۳ ، ۰۷ ۰۳ یا ۰۸ ۰۳
ب . کشت های موجودات ذره‌بینی و سایر محصولات شماره ۰۲ ۰۳
ج . حیوانات شماره ۰۸ ۹۸
مندرجات ذیل یادداشت فصل اول
۱. ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است.
۲. ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ است.
۳. ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی است قابل ترخیص خواهد بود.
۴. ورود حیوانات زنده مشمول ردیف‌های ۱۰۰۰ ۰۱۰۳ الی ۹۲۰۰ ۰۱۰۳ ممنوع است.
۵. ورود سگ و گربه ممنوع است مگر برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی و همچنین سگ‌های تربیت شده پلیس، سگ‌های راهنما برای روشندلان که در اینصورت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر سازمان دولتی ذیربط مجاز خواهد بود.
۶. جهت اطلاع از فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده یه ضمیمه شماره ۸ مراجعه شود.

یادداشت
۱. مشمول این فصل نمی‌شود :
الف . محصولات از انواعی که در شماره های ۰۱ ۰۲ لغایت ۰۸ ۰۲ یا ۱۰ ۰۲ توصیف شده، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان است.
ب . روده، بادکنک و شکمبه حیوانات ( شماره ۰۴ ۰۵ ) و همچنین خون حیوان ( شماره ۱۱ ۰۵ یا ۰۲ ۰۳ )
ج . چربی‌های حیوانی، غیر از محصولات شماره ۰۹ ۰۲ ( فصل ۱۵ )
مندرجات ذیل یادداشت فصل دوم
۱. ورود و صدور محصولات مشمول این فصل موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ است.
۲. ورود محصولات مشمول این فصل از حیوانات حرام گوشت و یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیراسلامی ممنوع است.
۳. ورود و صدور محصولات مشمول این فصل از حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است.
۴. ورود محصولات مشمول ردیف‌های ۱۱۰۰ ۰۲۰۳ الی ۲۹۰۰ ۰۲۰۳، ردیف‌های ۳۰۰۰ ۰۲۰۶ الی ۸۰۰۰ ۰۲۰۶ و ۱۱۰۰ ۰۲۱۰ الی ۱۹۰۰ ۰۲۱۰ ممنوع است. ( * )
۵. جهت اطلاع از فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده به ضمیمه شماره ۸ مراجعه شود.

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت دوم : محصولات نباتی

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت سوم : چربی ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت چهارم : محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت پنجم : محصولات معدنی

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت ششم : محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت هفتم : مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‌شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ساخته‌شده از کائوچو

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت هشتم : پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته‌شده از این مواد، اشیاء زین و برگ سازی …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت نهم : چوب و اشیاء چوبی، ذغال چوب، چوب‌پنبه و اشیاد چوب‌پنبه‌ای، مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت دهم :خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولوزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت یازدهم : مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت دوازدهم : کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزاء آنها …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت سیزدهم : مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز، میکا یا از مواد همانند، محصولات سرامیک …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت چهاردهم : مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت پانزدهم : فلزات معمولی و مصنوعات آنها

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت شانزدهم : ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت هفدهم : وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت هجدهم : آلات و دستگاه‌های اوپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی …

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت نوزدهم : اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت بیستم : کالا و مصنوعات گوناگون

کد تعرفه و حقوق گمرکی سال ۱۳۹۵ ، قسمت بیستم : کالا و مصنوعات گوناگون